Regulamin Sklepu Internetowego RDY

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

(zwany dalej "Regulaminem")

STAN PRAWNY NA DZIEŃ: 17 LUTEGO 2024 ROKU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego RDY dostępnego pod domeną rdydevice.com oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie RDY.

1.2. Sklep RDY działa pod adresem www.rdydevice.com i prowadzony jest przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: CSG S.A., ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków.

Ze Sklepem RDY Użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: [email protected] oraz numerem telefonu: +48 12 444 60 77. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. CSG, Sprzedawca – CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony.

2.2. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie RDY zawarł z CSG Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niego Konto.

2.3. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie RDY, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Przedsiębiorca Uprzywilejowany - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

2.5. Konto - zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu RDY. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez CSG. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie RDY oraz składanie ofert na zakup wybranego Produktu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

2.6. Produkt - rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.7. Punkt kontaktowy dla odbiorców usług - elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem RDY dostępny pod adresem, przeznaczony do bezpośredniej i szybkiej komunikacji Użytkowników ze Sprzedawcą. 

2.8. Punkt kontaktowy dla organów - elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem RDY dostępny pod adresem, [] przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych. Komunikacja za pośrednictwem Punktu Kontaktowego może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

2.9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika iub na zlecenie Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie RDY lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

2.10. Sklep RDY - prowadzony przez CSG internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną www.rdydevice.com, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia złożenie Zamówienia.

2.11. Treści nielegalne – treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia Usług elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa;

2.12.Treść Użytkownika – treści przesyłane lub publikowane przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu RDY i/lub w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych;

2.13. Umowa - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z CSG z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, ze zm.).

2.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez CSG na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty dostawy.

2.15. Użytkownik:

2.16.1. osoba fizyczna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawienie takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy,

2.16.2. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

- która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu RDY.

2.17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu RDY i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU RDY

3.1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep RDY, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By dokonać Rejestracji, lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.2. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie RDY. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z CSG dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: [email protected]. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których CSG jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

3.3. Przeglądanie asortymentu Sklepu RDY nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu RDY możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji (założeniu Konta).

3.4. Podczas procesu Rejestracji lub składania Zamówienia Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu założenia Konta lub w celu złożenia Zamówienia.

3.5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji lub później przez niego zmienione, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie RDY danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

3.6. CSG może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Użytkownika/Klienta ze Sklepu RDY, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:

3.6.1. uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na szkodę CSG w ten sposób, że składa Zamówienie/Zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbiera tego Zamówienia/Zamówień,

3.6.2. uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na szkodę CSG w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez CSG w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

3.6.3. powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika/Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

3.7. Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu RDY (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu RDY. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 444 60 77 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by Użytkownik/Klient podał: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CSG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie RDY wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów fakultatywnych, płatnych usług. Koszty dostawy i koszty fakultatywnych, płatnych usług są każdorazowo podawane w Sklepie RDY w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz fakultatywnych, płatnych usług.

4.2. Na każdy sprzedany przez CSG Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.3. CSG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu RDY. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.

4.4. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep RDY ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za Produkt:

4.4.1. kartą kredytową lub płatniczą (debetową),

4.4.2. poprzez serwis PayPal (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów),

4.4.1. za pomocą metody płatności Przelewy24.

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu RDY stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie RDY składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

5.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu RDY automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.

5.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu przedmiotu Zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie RDY jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6. DOSTAWA

6.1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.3. Koszty dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu oraz w koszyku zawierającym wybrane Produkty.

6.4. CSG dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

6.5. Czas dostawy Produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania przedmiotu Zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.6. CSG nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. CSG zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, CSG może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]). Oświadczenie Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu RDY nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep RDY wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.6.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

7.8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego od Umowy Sprzedaży.

7.9. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep RDY dla danego Produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

8.2. W przypadku wystąpienia usterek Sprzedawca wszczyna na żądanie Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

8.3. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 12 444 60 77 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: [email protected]).

8.4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.2. Regulaminu.

8.6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu.

8.7. Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy:

8.7.1. wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,

8.7.2. w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon lub fakturę), jeśli został przekazany w formie papierowej.

8.7.3. w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy Produktu. Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe;

8.8. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania Konsumenta w ciągu 14 dni, oznacza to, iż uznano żądanie za uzasadnione.

8.10. Zgodnie z art. 558 § 1 w zw. z art. 556(4) Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność CSG z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego zostaje wyłączona.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI/PRZEDSIĘBIORCAMI UPRZYWILEJOWANYMI

9.1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi.

9.2. CSG zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym żadnych roszczeń w stosunku do CSG.

9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez CSG Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. CSG w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność CSG z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.7. Ani CSG ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CSG, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy CSG, a Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CSG.

9.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi CSG może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. TREŚCI UŻYTKOWNIKA I ICH MODERACJA 

10.1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Sklepu RDY zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. 

10.2. Zabrania się zamieszczania Treści Użytkowników, które pozostają sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności:

10.2.1. nieprawdziwych, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd Sprzedawcę i/lub innych Użytkowników,

10.2.2. naruszających prawa i/lub dobra osobiste osób trzecich, 

10.2.3. naruszających lub mogących naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich,

10.2.4. naruszające prawa ochrony konsumentów,

10.2.5. dyskryminujących (m.in. ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, język, religię, przynależność płciową lub seksualną), nawołujących do przemocy lub nienawiści lub posiadających charakter pornograficzny, 

10.2.6. obraźliwych, wulgarnych (również w językach obcych) lub zawierających groźby skierowane pod adresem podmiotów trzecich,

10.2.7. służących prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

10.2.8. służących prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek,

10.2.9. służących prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu konkurencyjnych sklepów internetowych, w tym zawierających adresy lub nazwy konkurencyjnych sklepów,

10.2.10. naruszających obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

10. 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zakazów określonych w pkt 10. 2 przez cały czas korzystania ze Sklepu RDY oraz w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności. 

10.4. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek Treści Użytkownika w Sklepie RDY odbywa się w sposób zautomatyzowany, a Sprzedawca nie weryfikuje automatycznie wszystkich Treści Użytkownika przesyłanych/publikowanych z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu RDY.

10.5. Sprzedawca uprawniony jest do moderowania Treści Użytkownika, w przypadku, gdy stanowią Treści nielegalne i/lub naruszają postanowienia Regulaminu.

10.6. Moderacja prowadzona może być w wyniku:

10.6.1. zgłoszenia, o którym mowa w pkt 13,

10.6.2. czynności sprawdzających podjętych z inicjatywny Sprzedawcy.

10.7. Sprzedawca może dokonywać moderacji Treści Użytkownika także w wyniku otrzymania nakazu podjęcia działań przeciwko określonej Treści, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.

10.8. Czynności sprawdzające, o których mowa w pkt 12.6.2. oraz moderacja prowadzone są w sposób manualny, bez wykorzystania algorytmicznego podejmowania decyzji. 

10.9. W ramach moderacji Sprzedawca może nakładać następujące ograniczenia w odniesieniu do Treści Użytkownika: 

10.9.1. dokonać w całości lub części usunięcia takiej Treści Użytkownika, ograniczenia jej widoczności lub ograniczeniu dostępu do niej, w taki sposób, iż nie będzie ona widoczna ani dostępna dla osób korzystających ze Sklepu RDY ani w panelu Konta danego Użytkownika;

10.9.2. zawiesić lub zakończyć świadczenie na rzecz takiego Użytkownik Usług elektronicznych, w pełni lub częściowo, 

10.9.3. zawiesić lub zamknąć konto takiego Użytkownika.

10.10. Zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania ze Sklepu RDY oraz jego funkcjonalności.

10.11. Zamknięcie Konta oznacza bezterminową utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

10.12. W przypadku, gdy Sprzedawca, w szczególności w wyniku czynności sprawdzających, o których mowa w pkt 10.6.2. powyżej, poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

10.13. Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, Sprzedawca co najmniej raz w roku podaje do wiadomości publicznej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz w łatwo dostępny sposób jasne, łatwo zrozumiałe sprawozdania dotyczące wszelkiego moderowania treści, które dokonał w danym okresie.

11. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ 

11.1.  Każda osoba lub podmiot korzystający ze Sklepu RDY i/lub Użytkownik może dokonać zgłoszenia, jeżeli uważa, iż dane Treści Użytkownika dostępne w ramach funkcjonalności Sklepu RDY stanowią Treści Nielegalne i/lub treści sprzeczne z Regulaminem.

11.2. Zgłoszenie dokonane jest elektronicznie na dedykowany adres e-mail: []. 

11.3. Zgłoszenie, o którym mowa pkt 11.1. i 11.2. powinno zawierać komplet informacji niezbędnych do jego rozpatrzenia przez Sprzedawcę, a w szczególności:

11.3.1. imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego, 

11.3.2. nazwę podmiotu, w imieniu którego działa zgłaszający oraz jego stanowisko (o ile dotyczy),

11.3.3. wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści objętej zgłoszeniem np. dokładny adres/adresy URL, a gdy jest to konieczne lub uzasadnione, także dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści (np. zdjęcie),

11.3.4. wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub podmiot zarzucają, że wskazane treści stanowią Treści Nielegalne i/lub treści sprzeczne z Regulaminem, 

11.3.5. żądanie osoby lub podmiotu zgłaszającego, tj. wskazanie czynności, które Sprzedawca winien podjąć względem informacji objętych zgłoszeniem, np. ich usunięcie, ograniczenie dostępu, ograniczenie ich widoczności,

11.3.6. oświadczenie potwierdzające, iż informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne oraz przekazywane do dobrej wierze. 

11.4. Dokonując zgłoszenia, osoba lub podmiot zgłaszający mogą skorzystać z formularza zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.

11.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia wysyłając automatyczną wiadomość na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

11.6. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia oraz podejmuje decyzję co do objętej zgłoszeniem informacji w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

11.7. Sprzedawca podejmuje decyzję w zakresie treści objętej zgłoszeniem informacji oraz powiadamia o niej zgłaszającego za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych np. z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, termin wydania decyzji może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, osoba lub podmiot zgłaszający zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail o przyczynach przedłużenia oraz przewidywanym termie rozpatrzenia zgłoszenia, który nie będzie dłuższy niż 60 od otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. 

11.8. Jeżeli do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne będą dodatkowe informacje od dokonującego zgłoszenia, Sprzedawca może zwrócić się o ich wskazanie, przesyłając stosowną prośbę na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, wraz z uzasadnieniem, dlaczego dane podane w zgłoszeniu są niewystarczające dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy. W takim przypadku, terminy, o których mowa w pkt.11.7. powyżej, zostanie wydłużony o termin odpowiadający okresowi, liczonemu od dnia wysłania dokonującemu zgłoszenia prośby o dodatkowe informacje do dnia przekazania takich informacji Sprzedawcy.

11.9. Wydana przez Sprzedawcę decyzja określa, czy treść objęta zgłoszeniem stanowi Treść nielegalną i/lub treść sprzeczną z Regulaminem, uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia (ze wskazaniem podstawy prawnej lub umownej oraz faktów i okoliczności stanowiących podstawę jego wydania) oraz ewentualne działania, które Sprzedawca podejmie wobec takich treści. 

11.10. W przypadku uznania, iż zgłoszenie jest zasadne, a treść objęta zgłoszeniem stanowi Treść nielegalną i/lub treść sprzeczną z Regulaminem, Sprzedawca informuje o treści wydanej decyzji Użytkownika, który dokonał przesyłania/publikacji Treści Użytkownika będącą przedmiotem zgłoszenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

12. PROCEDURA SKARGOWA 

12.1. Osoba lub podmiot zgłaszający, który otrzymał decyzję w przedmiocie zgłoszenia, o której mowa w pkt 13, a także Użytkownika, który dokonał przesyłania/publikacji Treści Użytkownika będącą przedmiotem zgłoszenia, przysługuje możliwość zgłoszenia skargi, jeżeli taka decyzja ma dla tych osób lub podmiotów negatywne skutki.  

12.2. Skargę można wnieść w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

12.3. Skarga składana jest elektronicznie na dedykowany adres e-mail: []. 

12.4. Skarga powinna zawierać komplet informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę, a w szczególności:

12.4.1. imię i nazwisko oraz adres e-mail skarżącego, 

12.4.2.nazwę podmiotu, w imieniu którego działa skarżący oraz jego stanowisko (o ile dotyczy), 

12.4.3. numer decyzji objętej skargą, 

12.4.4. uzasadnienie.

12.5. Składając skargę, osoba lub podmiot skarżący mogą skorzystać z formularza zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.

12.6. Sprzedawca potwierdza przyjęcie skargi wysyłając automatyczną wiadomość na adres e-mail, z którego została wysłana skarga.

12.7. Sprzedawca podejmuje decyzję w zakresie złożonej skargi oraz powiadamia o niej skarżącego za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania skargi. W przypadkach szczególnie uzasadnionych np. z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, termin rozpatrzenia skargi i wydania decyzji może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, osoba lub podmiot skarżący zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail o przyczynach przedłużenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi, który nie będzie dłuższy niż 60 od otrzymania skargi przez Sprzedawcę. 

12.8. Jeżeli do rozpatrzenia skargi niezbędne będą dodatkowe informacje od skarżącego, Sprzedawca może zwrócić się o ich wskazanie, przesyłając stosowną prośbę na adres e-mail wskazany w skardze, wraz z uzasadnieniem, dlaczego dane podane w skardze są niewystarczające dla prawidłowego rozpatrzenia sprawy. W takim przypadku, terminy, o których mowa w pkt 12.7, zostaną wydłużone o termin odpowiadający okresowi, liczonemu od dnia wysłania skarżącemu prośby o dodatkowe informacje do dnia przekazania takich informacji Sprzedawca.

12.9. Po rozpatrzeniu skargi, Sprzedawca wydaje decyzję w jej przedmiocie. Decyzja taka określa, czy skarga jest zasadna oraz zawiera uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia oraz określa działania, które zostaną podjęte wobec treści objętych skargą.

12.10. W przypadku, gdy adresat decyzji w pkt. 12.8 i 12.9 nie zgadza się z jej treścią, przysługuje mu uprawnienie do zaskarżenia decyzji do sądu, złożenia skargi do Koordynatora ds. Usług Cyfrowych lub zwrócenia się z prośbą o pomoc do certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów. Uprawnienia wymienione w zdaniu poprzednim przysługują Państwu niezależnie od wyczerpania procedury skargowej zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt 14.

12.11. Do decyzji wydanych w wyniku czynności sprawdzających podjętych z inicjatywny Sprzedawcy postanowienia pkt 11.9 oraz niniejszego pkt 12 stosuje się odpowiednio.

12.13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12.14. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie RDY (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu RDY, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: RDY, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków – Administratora Danych.

12.15. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://rdydevice.com/content/2-polityka-prywatnosci

12.16. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP. Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

13.1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie RDY (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu RDY, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: RDY, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków – Administratora Danych.

13.2. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://rdydevice.com/content/2-polityka-prywatnosci

13.3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP. Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

14. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

14.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania CSG do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

14.2. Sklep RDY informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1.  Odbiorcy Usług elektronicznych mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w sposób bezpośredni drogą elektroniczną za pośrednictwem Punktu kontaktowego dla odbiorców usług.

15.2. Organy państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisja oraz Rada Usług Cyfrowych mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w sposób bezpośredni drogą elektroniczną za pośrednictwem Punktu kontaktowy dla organów.

15.3. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy, wpisy na blogu i inne treści zawarte w Sklepie RDY stanowią chronioną własność CSG. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody CSG.

15.4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

15.6. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, CSG poinformuje o tym Użytkowników na stronie www.rdydevice.com udostępniając zestawienie zmienionych postanowień Regulaminu i nową treść Regulaminu oraz informując zarejestrowanych Klientów poprzez powiadomienie w ramach ich Konta o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmienionych postanowień Regulaminu i nową treścią Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep RDY i powiadomienia w ramach Konta (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

15.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.02.2024 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Dotychczasowe brzmienie Regulaminu dostępne jest tutaj - LINK.

Treść Regulaminu dostępna jest także w formacie PDF tutaj - LINK.

Załącznik nr 1 DO REGULAMINU

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Oświadczenie to Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i można go pobrać klikając w poniższy link: LINK.

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: [email protected].

Przesyłkę nadaj na adres:

Panattoni Park West - Green Cell

ul. rtm. Witolda Pileckiego 8

32-050 Skawina

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: LINKDo przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), umieszczonych w linkach, potrzebny jest program Adobe Reader. Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej: http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Załącznik nr 2 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA 

Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Nazwa podmiotu, w imieniu którego dokonujesz zgłoszenia oraz Twoje stanowisko (jeżeli dotyczy):

Adres e-mail: 

Naruszające treści – wskaż, jakie prawa zostały naruszone, w jaki sposób:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokalizacja naruszenia (adres URL, zdjęcie):

Uzasadnij, czemu Twoim zdaniem doszło do naruszenia:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Wskaż, jakie czynności powinniśmy podjąć względem naruszających treści:

Przykładowo: usunięcie treści; ograniczenie dostępu; ograniczenie widoczności.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZAM, ŻE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM ZGŁOSZENIU SĄ PRAWIDŁOWE I KOMPLETNE ORAZ SĄ PRZEKAZYWANE PRZEZE MNIE W DOBREJ WIERZE.

Załącznik nr 3 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA SKARGI

Imię i nazwisko Zgłaszającego:

Nazwa podmiotu, w imieniu którego składasz skargę oraz Twoje stanowisko (jeżeli dotyczy)

Adres e-mail:

Nr decyzji: 

Uzasadnij, czemu nie zgadzasz się z decyzją:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________